ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﯬﭘﻴﯘﻥ ﯰﺭﯗﺷﻰ

ئورنى Wikipedia

1856 - ﻳﯩﻠﻰ 10 - ﯪﻳﻨﯩﯔ 23 - ﻛﯜﻧﻰ، "ﻳﺎﻟﻮ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﭘﺎﺭﺍﺧﻮﺕ ﯞﻩﻗﻪﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯬﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﺩﯦﯖﯩﺰ ﯪﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ، ﮔﯘﺍﯕﺠﯘ ﺷﻪﻫﯩﺮﯨﮕﻪ ﯰﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ . ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯩﻴﯩﻤﯘ "ﺭﻭﻫﺎﻧﯩﻲ ﻛﺎﻳﺪﯦﻼﺋﯩﻦ ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ" (ﻛﺎﻳﺪﯦﻼﺋﯩﻦ - ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﻰ 1856 - ﻳﯩﻠﻰ ﮔﯘﺍﯕﺸﻰ ﯲﻟﻜﯩﺴﻰ ﺷﯩﻠﯩﻦ ﻧﺎﻫﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﯪﻣﺒﯩﻠﻰ ﭼﺎﯓ ﻣﯩﯖﻔﯧﯔ ﻛﺎﻳﺪﯦﻼﺋﯩﻨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﯪﻟﯩﺪﯗ ﻫﻪﻣﺪﻩ ﯰﻧﯩﯖﻐﺎ ﯲﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ) ﻧﻰ ﺑﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﯬﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﯬﺳﻜﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ . ﯬﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﯕﮕﻮﻏﺎ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯰﺭﯗﺷﻰ ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺪﻯ . ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﻘﻰ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﻖ ﯰﺭﯗﺷﻰ ﯬﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﯬﭘﻴﯘﻥ ﯰﺭﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻣﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، "ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﯬﭘﻴﯘﻥ ﯰﺭﯗﺷﻰ" ﺩﻩﭖ ﯪﺗﺎﻟﺪﻯ .

[1]