Jump to content

بوللىۋود

ئورنى Wikipedia

ﺑﻮﻟﻠﯩﯟﻭﺩ – ﮪﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻣﺒﺎﻱ ﺷﻪﮪﯩﺮﯨﮕﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ, ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﻛﯩﻨﻮ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺑﺎﺯﯨﺴﯩﺪﯗﺭ. ﮪﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﻨﻮﭼﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﮪﻮﻟﻠﯩﯟﻭﺩ (Hollywood) ﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺵ ﮪﻪﺭﭖ «H» ﻧﻰ ﺑﻮﻣﺒﺎﻱ (Bombay) ﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻜﻰ «B» ﻏﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ, ﺑﻮﻟﻠﯩﯟﻭﺩ (Bollywood) ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ. ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺗﯩﻞ ﺳﺎﭘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺗﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ, ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻠﯩﯟﻭﺩ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻧﺎﻡ ﺋﻮﻛﯧﺴﻔﻮﺭﺩ ﻟﯘﻏﯩﺘﯩﮕﻪ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﮪﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﻠﯩﯟﻭﺩﺗﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﻨﻮ ﺑﺎﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ, ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﯞﻩ ﻧﻮﭘﯘﺯ ﺟﻪﮪﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻠﯩﯟﻭﺩ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯗ. ﺑﻮﻟﻠﯩﯟﻭﺩﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﻨﻮﻻﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺟﻪﮪﻪﺗﺘﯩﻦ ﻧﺎﺧﺸﺎ-ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻠﯘﻕ ﻛﯩﻨﻮﻻﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ, ﻧﺎﺧﺸﺎ, ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ, ﺋﯜﭺ ﺑﯘﺭﺟﻪﻙ ﻣﯘﮪﻪﺑﺒﻪﺕ, ﻛﻮﻣﯧﺪﯨﻴﻪ ﯞﻩ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺗﯧﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺑﻮﻟﻠﯩﯟﻭﺩﺗﺎ ﻛﯩﻨﻮﭼﯩﻠﯩﻖ ﺟﻪﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﺳﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ, ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪﺭ ﺟﻪﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﻛﻮﻧﺘﯩﺮﻭﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺩﺍﯕﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ: «ﻛﺎﭘﻮﺭ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ» (ﭘﯩﺮﯨﺘﯩﯟﯨﺮﺍﺝ ﻛﺎﭘﻮﺭ, ﺭﺍﺝ ﻛﺎﭘﻮﺭ, ﺷﺎﻣﻤﻰ ﻛﺎﭘﻮﺭ, ﺷﺎﺷﻰ ﻛﺎﭘﻮﺭ, ﺭﺍﻧﺪﯨﺮ ﻛﺎﭘﻮﺭ, ﺭﯨﺸﻰ ﻛﺎﭘﻮﺭ, ﺭﺍﺟﯟ ﻛﺎﭘﻮﺭ, ﻛﺎﺭﯨﺸﻤﺎ ﻛﺎﭘﻮﺭ, ﻛﺎﺭﯨﻨﻨﺎ ﻛﺎﭘﻮﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ), «ﺩﯨﺌﻮﻝ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ» (ﺗﯟﯨﻨﻜﯩﻞ ﻛﺎﻧﻨﺎ, ﺭﯨﻨﯩﻚ ﻛﺎﻧﻨﺎ, ﺭﺍﺟﻪﺵ ﻛﺎﻧﻨﺎ, ﺩﯨﻤﭙﯩﻞ ﻛﺎﭘﺎﺩﯨﻴﺎ ﻗﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭ), «ﺩﯗﺕ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ» (ﻧﻪﺭﮔﯩﺲ ﺩﯗﺕ, ﺳﯘﻧﯩﻞ ﺩﯗﺕ, ﺳﺎﻧﺠﺎﻱ ﺩﯗﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ), «ﮪﯜﺳﻪﻳﯩﻦ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ» (ﺗﺎﮪﯩﺮ ﮪﯜﺳﻪﻳﯩﻦ, ﺋﺎﻣﯩﺮﺧﺎﻥ, ﻓﺎﻳﺴﺎﻟﺨﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ), «ﺧﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ» (ﺳﻪﻟﯩﻤﺨﺎﻥ, ﮪﯧﻠﯩﻦ, ﺳﺎﻟﻤﺎﻧﺨﺎﻥ, ﺋﻪﺭﺑﺎﺯﺧﺎﻥ, ﺳﯘﮪﻪﻳﯩﻠﺨﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ), «ﺳﺎﻣﺎﺭﺗﯩﺲ-ﻣﯘﻛﻜﻪﺭﺟﻰ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ» (ﺷﻮﺑﺎﻧﻨﺎ ﺳﺎﻣﺎﺭﺗﯩﺲ, ﻧﯘﺗﺎﻥ, ﺗﺎﻧﯘﺟﺎ, ﻣﯘﮪﻪﻧﻨﯩﺶ ﺑﯧﻞ, ﺗﺎﻧﯩﺸﺎ, ﻛﺎﺟﻮﻝ, ﺩﯨﺒﺮﺍﺷﻰ ﺭﺍﻱ, ﺭﺍﻡ ﻣﯘﻛﻜﻪﺭﺟﻰ, ﺭﺍﻧﻰ ﻣﯘﻛﻜﻪﺭﺟﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ), «ﺑﺎﭼﭽﺎﻥ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ» (ﺋﺎﻣﯩﺘﺎﺏ ﺑﺎﭼﭽﺎﻥ, ﺋﺎﺑﺸﻪﻙ ﺑﺎﭼﭽﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ) ﺑﺎﺭ. ﺑﻮﻟﻠﯩﯟﻭﺩ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﮪﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﺪﯨﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ, ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ, ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺷﻪﺭﻕ ﯞﻩ ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﯞﻩ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﻨﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ. ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﻠﯩﯟﻭﺩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮪﻮﻟﻠﯩﯟﻭﺩ ﮪﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ.[1]

مەنبە

[تەھرىرلەش]