بۇخارېست

ئورنى Wikipedia


بۇخارېست بولسا رۇمىنىيە دىكىبىخاھار 2007 نوپۇس بار، بۇخارېستنىڭ 1،931،838 نوپۇسىبار، 228 كۇۋادىرات كىلومەتىر دائىرائىقىدا نوپۇس جايلاخكان، خىمالىكاڭ لىك 44.25°، خارىكى ئۇزۇنلۇك 26°6.