ليۇجۇ شەھىرى

ئورنى Wikipedia

ليۇجۇ شەھىرى بولسا جۇڭگو گۇاڭشى جۇاڭزۇ ئاپتونۇم رايونى دىكىبىخاھار 2006 نوپۇس بار، ليۇجۇنىڭ 3،605،100 نوپۇسىبار، خىمالىكاڭ لىك 24.19°، خارىكى ئۇزۇنلۇك 109°23، پوقتانومۇرى 545001 رايۇننومۇرى 0772.