پىياز

ئورنى Wikipedia

Two colors of onions.jpg

پیاز در شلگهی دزفول
پیاز دزفول 1390